Važnosti  ljudskih resursa

Poslednju deceniju, bavljenje ljudskim resursima kao bitan faktor poslovne uspešnosti doživelo je svoju punu ekspanziju. Za razliku od prošlog veka kada se ljudskim potrebama i radnim potencijalima čoveka nije pridavao gotovo nikakav značaj, situacija je sada potpuno promenjena.

U trenutku kada je jasno da se povećanje proizvodnje i konkurentnost na tržištu ne može postići bez sveobuhvatnog poznavanja oblasti ljudskih resursa, radni potencijali čoveka postaju izvor nove poslovne vrednosti. Od čoveka zavisti i poslovna strategija, uspeh na tržištu i dugoročni razvoj. Kompanije koje su ostvarile najbolje poslovne rezultate su upravo one koje su se otvorile ka idejama implementacije metodologije upravljanja ljudskim potencijalima.

“Biznis je, na kraju krajeva, igra ljudi” – Jac Fitz-enz

Za razliku od prošlih vremena kada je davan primat važnosti tehnologije, sada je ljudski faktor najvažniji faktor od koga zavisi uspeh jedne kompanije. Ljudski potencijal je ključan element uspeha, i kako kaže Jac Fitz-enz, koga smatraju ocem strateške analize ljudskih resursa, put ka dugoročnom uspehu vodi preko efikasnog upravljanja ljudskim potencijalima, koji za uzvrat, pronalaze, uslužuju i zadržavaju kupce.

Došli smo u situaciju kada su poslovni principi iz industrijske ere postali teret napretka i uspešnosti na tržištu. Zato ih smesta treba zameniti novim idejama i pristupima u menadžerskoj teoriji i praksi. Sve interesne sfere moraju biti svesne velikih promena i prilagoditi se novim zahtevima i obrascima plasmana proizvoda i usluga na tržištu. A tu je ljudski faktor od presudne važnosti.

Stoga je glavni zadatak savremenih kompanija danas, da učine sve neophodne korake i mere da u svojim redovima okupe najbolje ljude. I ne samo to. Veliki napor se mora uložiti i da se najbolji od najboljih zadrže.  To je zadatak menadžmenta ljudskih resursa – pronalaženje i očuvanje intelektualnog kapitala kompanije.

Menadžment odnosno upravljanje ljudskim resursima je dakle, najvažniji segment u ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata. Samo njegova temeljna i intezivna praksa može poslovnoj organizaciji osigurati napredak i opstanak na tržištu.

Motivacija i kvalitet upravljanja

Da bi zaposleni mogli ostvariti svoj puni radni potencijal i osigurati konkurentnost kompanije na tržištu, pažnja se mora posvetiti i njihovoj motivaciji. U suprotnom ukoliko zaposleni nisu motivisani i ako preduzeće ne ulaže u njihova znanja i veštine, oni ne mogu doprineti razvoju preduzeća. Takodje, ako nije osiguran potreban broj i struktura ljudi, motivacija ljudskog resursa opada pa prema tome opada i pozicioniranje kompanije na tržištu.

Pored toga, ljudski resursi mogu ostvariti svoj puni potencijal samo ukoliko se njima mudro i kvalitetno upravlja. Zadatak menadžmenta ljudskih resursa je prema tome da obezbede adekvatan broj i strukturu zaposlenih, kao i da preduzimaju mere na unapredjivanju njihovih znanja, veština i oblika ponašanja radi postizanja kratkoročnih, dugoročnih i globalnih ciljeva poslovne organizacije.

Dakle, organizaciona politika upravljanja ljudskim potencijalima mora biti ispravno oblikovana kako bi donela direktne rezultate i doprinela uspešnosti preduzeća. Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima doprinosi i planiranju i primeni organizacionih promena koje dosnose veću produktivnost i bolji finansijki rezultat preduzeća.

Pored toga, upravljanjw ljudskim resursima je kategorija koja mora pokazivati veliku agilnost, spremnost za prilagodjavanje promenama i okolnostima savremenog tržišta koje se neprekidno i nepredvidivo menja iz dana u dan.

Najupešnije su one kompanije koje proizvode lidere ne samo na vrhu celokupne organizaje, vec u svim njenim segmentima. To su dakale kompanije u kojima su ideje i inovacije dobrodošle od svih zaposlenih, bez ozbzira na strateške pozicije u njima.

By |2018-07-27T12:01:07+00:00July 27th, 2018|Vesti|0 Comments

Leave A Comment